ینامز همانرب 54 S Voice 55 اوه عضو 56 رادشه 57 رمیات 57 رتمونورک 58

یناهج تعاس 58 Bloomberg 59 CNN 59 رابخا هصلاخ 60

یقیسوم هدننک‌شخپ 60 یرلاگ 62 تسود 64 لیمیا 64

نم نفلت نتفای 65 اه‌هشقن 65 یتوص تشاددای 65

تامیظنت

یفرعم 67 شیامن 67 شزرل 67 هاگتسد 68 سامت 68

تلااصتا 69 هحفص لفق 72 ندرک دراو 72

بلاطم تسرهف

تامدقم

هیلوا تاکن

4

لوصحم هبعج تایوتحم

6

هاگتسد یلک یامن

7

یرتاب

10

Gear نتسب

13

دنب ضیوعت

14

Gear ندرک شوماخ و نشور

18

هارمه هاگتسد کی هب Gear لاصتا

18

رود هار لاصتا

20

شیامن هحفص ندرک شوماخ/نشور

21

لزب زا هدافتسا

21

ِِ

 

یسمل هحفص

23

هحفص رد تکرح

26

یلصا هحفص

27

تیعضو لنپ

32

اه همانرب هحفص

34

هحفص لفق میظنت

35

نتم ندرک دراو

36

)Screenshot( هحفص زا یرادربسکع

39

Gear یناسرزور هب

39

اه همانرب

اه‌مایپ 40 نفلت 41 S Health 43

Running 53

2