مقدمات

نتشاد هگن و ندز هبرض

هگن و هدز هبرض رتشیب ای هیناث ود یارب ،هحفص یور دوجوم یاه هنیزگ هدهاشم ای شیاریو تلاح هب یسرتسد یارب

.دیراد

ندیشک

.دیشکب رظن دروم ناکم هب ار نآ و دیراد هگن و دینزب هبرض نآ یور رب ،دروم کی ییاجباج یارب

24