مقدمات

ندز هبرض راب ود

رارکت ار راک نیا ددجم هیلوا تلاح هب تشگزاب یارب .دوش ییامنگرزب ات دینزب هبرض ود نتم ای ریوصت کی یور

.دینک

هحفص یور تشگنا ندیشک

.دیشکب تسار ای پچ تمس هب ار ناتتشگنا ،رگید یاه لنپ ندید یارب

25