مقدمات

یلصا هحفص

یفرعم

دراوم ندید یارب .تسا یلصا هحفص عورش هطقن تعاس هحفص .دشاب هتشاد لنپ نیدنچ دناوت یم یلصا هحفص

.دیناخرچب ار لزبِ،اه تجیو و اه‌نلاعا دننام ،هحفص رد دوجوم

ِ

ﺕﻋﺎﺳ

ﺎﻬﻧﻼﻋﺍ

ﺎﻫ ﺕﺟﻳﻭ

ﻥﺩﺭﮐ ﻪﻓﺎﺿﺍ

 

 

ﺕﺟﻳﻭ

.دشاب توافتم رازفا مرن هخسن هب هتسب تسا نکمم اهنآ ٜیترت و دوجوم یاه تجیو و اه نلاعا

اه نلاعا لنپ

.دیشاب زور هب دوخ هارمه هاگتسد قیرط زا اه مایپ و اه نلاعا ،اهدادیور اب

.دزرل یم Gear و دوش یم دیدپان هیناث دنچ سپ و هدش رهاظ هحفص یلااب رد دنک یم تفایرد ینلاعا هک ینامز

.دیونشب ییادص دیناوت یمن امش و دزرل یم اهنت نلاعا دورو نامز رد نیاربانب درادن وگدنلب امش Gear

.دینک هعجارم شزرل هب شزرل تامیظنت یدنبرکیپ دروم رد رتشیب تاعلاطا یارب

27