مقدمات

تعاس هحفص

یسررب ار رگید دراوم و ناتیاه ماگ دادعت ،خیرات ،یرتاب یراگدنام دیناوت یم نینچمه .دینک هدهاشم ار ینونک نامز

.دینک

.دیهد راشف ار یلصا هحفص دیلک دیتسین تعاس هحفص رد هک ینامز تعاس هحفص ندرک زاب یارب

.تسا هدهاشم لباق شیامن هحفص یور گنر یجنران هطقن کی دنراد دوجو هدشن یسررب یاهنلاعا یتقو

تعاس یامن رییغت

یور هبرض اب .دیناخرچب ار لزبِسپس ،دیراد هگن و هدز هبرض تعاس هحفص یور تعاس یامن ٜاختنا یارب

ِ

.دینک یشرافس ار تعاس دیناوت یم نینچمه ،یشرافس

هحفص ،هارمه هاگتسد یور .دیهد رییغت دوخ هارمه هاگتسد یور زا ار Gear تعاس یامن دیناوت یم نینچمه

.دینزب هبرض تعاس یاه‌هحفص Samsung Gear یور ،دینک زاب ار اه‌همانرب

30