مقدمات

اه تجیو

یارب یدودحم درکراک هک دنتسه یکچوک یاه همانرب اه تجیو .دینک هفاضا یلصا هحفص هب ییاه تجیو دیناوت یم

.دینک هدافتسا ضرف شیپ تروص هب ریز یاه تجیو زا دیناوت یم .دننک یم داجیا ناسآ یسرتسد و تاعلاطا هئارا

ﺍﻭﻫ ﻊﺿﻭ

ﯽﻧﺎﻣﺯ ﻪﻣﺎﻧﺭﺑ

ﺎﻫ ﻡﺎﮔ ﺭﻳﮔﺩﺭ

ﺏﻠﻗ ﻥﺎﺑﺭﺿ ﺭﻳﮔﺩﺭ

ﺭﺎﺑﺧﺍ ﻪﺻﻼﺧ

ﯽﻧﺎﻬﺟ ﺕﻋﺎﺳ

ﺕﺎﻧﻳﺭﻣﺗ ﺭﻳﮔﺩﺭ

ﯽﻔﻳﺳﻭﻣ ﺵﺧﭘ

31