مقدمات

رگناشن یاهدامن

.دنا هدش تسرهف ریز لودج رد اهدامن نیرت جیار .دنوش یم رهاظ هحفص یلااب رد رگناشن یاهدامن

.دنشاب توافتم رگناشن یاهدامن تسا نکمم ،هقطنم هب هتسب

انعم دامن

تسا لصتم ثوتولب

تسا عطق ثوتولب

تسا لصتم ثوتولب تسده

Wi-Fi هکبش هب لاصتا

یرتاب ژراش نازیم

یقیسوم شخپ

.دینک شخپ ار هارمه نفلت هاگتسد ای Gear رد هدش هریخذ یقیسوم دیناوت یم

.دینزب هبرض یور ،تیعضو لنپ رد

دیوشن محازم تلاح

تروص هب زونه اهرادشه .دیامنن نشور ار هحفص و دزرلن نلاعا تفایرد نامز رد ات دینک میظنت ار Gear دیناوت یم

.دننک یم راک یداع

.دینزب هبرض یور ،تیعضو لنپ رد

.دش دهاوخ رهاظ تعاس هحفص یلااب رد دامن

ییانشور میظنت

.دینک میظنت طیحم اب ٜسانتم ار Gear رگشیامن ییانشور دیناوت یم

.دینک میظنت ای یور هبرض ای لزبِندناخرچ اب ار ییانشور و دینزب هبرض یور ،تیعضو لنپ رد

ِ

33