مقدمات

Gear لفق ندرک زاب

.دینک دراو ار زمر و هدومن نشور ار هحفص

،دینزب هبرض هحفص لفق هحفص لفق تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد ،یگژیو نیا ندرک لاعفریغ یارب

.دینزب هبرض ار مادکچیه سپس و دینک دراو ار دوخ نیپ

نتم ندرک دراو

یفرعم

،مایپ ندرک دراو یارب .دوش یم نایامن راکدوخ تروص هب هحفص کی دیشاب نتم ندرک دراو هب رداق هک ینامز پیات یارب دیلک هحفص ای یتوص یدورو زا دیناوت یم نینچمه .دینک ٜاختنا ار اهنآ زا یکی ینتم ٜلاق ای کلکش

.دینک هدافتسا نتم ندرک

.دشاب توافتم دیا هدرک ارجا هک یا همانرب هب هتسباو دناوت یم هحفص لکش

ﻥﺗﻣ ﻪﺑ ﺭﺎﺗﻔﮔ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺗﺳﺍ

 

 

 

 

ﮏﺗﺭﻭﺻ ﺝﺭﺩ

 

 

 

 

 

 

 

 

ﺩﻳﻠﮐ ﻪﺣﻔﺻ ﻥﺩﺭﮐ ﺯﺎﺑ

 

 

 

 

 

 

ﯽﻧﺗﻣ یﻭﮕﻟﺍ ﺝﺭﺩ

36