مقدمات

)Screenshot( هحفص زا یرادربسکع

.دیریگب شیامن هحفص زا سکع کی دینک‌یم هدافتسا Gear زا هک یماگنه

.دیشکب تسار هب هحفص لوط رد ار دوخ تشگنا و دیراد هگن و هداد راشف ار یلصا هحفص دیلک

.دینک هدهاشم یرلاگ رد ار هدش هتفرگ ریواصت دیناوت یم

.تسین نکمم هحفص یرادربسکع ،اه یگژیو و اه همانرب یضعب زا هدافتسا ماگنه

Gear یناسرزور هب

.درک یناسرزور هب رازفا مرن هخسن نیرخآ هب ناوت یم ار Gear

میس یب یناسرزور هب

.دوش یناسرزور هب )FOTA( تنرتنیا قیرط زا رازفا نایم سیورس طسوت ًامیقتسم دناوت یم Gear

.دینزب هبرض Samsung Gear یور ،هارمه هاگتسد رد اه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض تامیظنت یور2 2

.دینزب هبرض دوش زورب نونکا Gear رازفا مرن یناسرزور هب Gear هرابرد یور3 3

.دینک ٜصن دوخ هارمه هاگتسد یور ار رازفا مرن هخسن نیرتدیدج و دینزب هبرض یریگراب یور4 4

.دینزب هبرض دییأت یور و هدرک هعلاطم ار هحفص یور تاعلاطا5 5

.دوش یم یزادنا هار اددجم و هدرک یپک ناتهارمه هاگتسد زا ار هدش یناسرزور هب رازفا مرن Gear

هب .دینزب هبرض زور هب هخسن راکدوخ یسررب دیلک یور ،دوجوم یاه‌یناسرزور‌هب راکدوخ یسررب یارب

.دش دنهاوخ دولناد ،تسا لصو Wi-Fi هکبش قیرط زا هاگتسد یتقو طقف اه یناسر زور

39