تامدقم

هیلوا تاکن

امنهار هچرتفد نیا ،لوصحم زا حیحص هدافتسا هوحن و ینمیا تاکن زا یهاگآ یارب هاگتسد نیا زا هدافتسا زا لبق افطل

.دیناوخب تقد هب ار

.دنا هدش هئارا هاگتسد ضرف شیپ تامیظنت ساسا رب تاحیضوت•

هاگتسد اب ٜلاطم یضعب تسا نکمم هاگتسد رازفا مرن ای لدم تاصخشم ،سیورس هدنهد هیارا ،هیحان هب هتسب•

.دشاب هتشاد قرف امش

.دنراذگ یم ریثأتت هاگتسد یلک یهدزاب رب ،دننک یم لاغشا ار RAM و CPU زا یدایز مجح هک ییاه همانرب• یتسردب هدافتسا طیحم و هاگتسد تاصخشم هب هتسب تسا نکمم دنتسه طوبرم اوتحم هب هک یدربراک یاه همانرب

.دننکن راک

یتیلوئسم رگید یاه تکرش طسوت هدش هضرع یاه همانرب زا یشان یدرکلمع تلاکشم لابق رد گنوسماس•

.درادن

ای هدش شیاریو یرتسیجر تامیظنت لیلدب هدش داجیا یاه یراگزاسان ای یدرکلمع تلاکشم لوئسم گنوسماس• ات دوش ثعاب تسا نکمم لماع متسیس ندرک یشرافس یارب شلات .تسین هتفای رییغت لماع متسیس رازفا مرن

.دننکن راک یتسرد هب اه همانرب ای Gear

هدافتسا یارب Gear نیا رد هدش هیارا یاه هناسر ریاس و ریواصت ،اه یراوید ذغاک ،یتوص عبانم ،رازفا مرن• هخسن قح نیناوق ضقن ،هریغ و یراجت دصاقم یارب ٜلاطم نیا زا هدافتسا و جارختسا .دراد زوجم دودحم

.تسا ناربراک هدهع رب هناسر زا ینوناقریغ هدافتسا تیلوئسم .دوش یم ٜوسحم یرادرب

،یلبق علاطا نودب تسا نکمم و هدوب یناسر زور هب لومشم ،دنتسه Gear هارمه هک ضرف شیپ یاه همانرب• گنوسماس تامدخ زکرم اب ،دیراد یلاؤس Gear هارمه هدش هئارا یاه همانرب هرابرد رگا .دنوشن ینابیتشپ رگید

.دیریگب سامت طوبرم سیورس ناگدنهد هئارا اب ،ربراک طسوت هدش ٜصن یاهرازفا مرن دروم رد .دیریگب سامت

تسردان درکلمع ثعاب تسا نکمم ،یمسرریغ عبانم زا اهرازفا مرن ٜصن ای Gear لماع متسیس رد رییغت• زا امش هدافتسا زوجم همانقفاوت فلاخ رب تامادقا نیا .دنوش اه هداد نتفر تسد زا و ندش شودخم ای Gear

.دنک یم لطاب ار امش همانتنامض و هدوب گنوسماس

.دنتسه SM-R720 لدم یانبم رب امنهار هچرتفد نیا رد ریواصت•

اهدرکلمع زا یخرب ،دیا هدرک لصتم Gear هب هک یهارمه نفلت هاگتسد لدم ای و هدنزاس هب هتسب تسا نکمم•

.دننکن لمع امنهار هچرتفد نیا رد دوجوم تاحیضوت قبط

4