ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

.دینزب هبرض یدعب یور و دینک هفاضا هدنریگ کی3 3

.دینک دراو ار ینتم دوجوم یاه شور زا یکی زا هدافتسا اب4 4

.دش دهاوخ لاسرا نیبطاخم هب راکدوخ روط هب اه مایپ

هبرض یور مایپ لاسرا یارب ،دینک یم پیات ار اه نتم ،دیلک هحفص ای یتوص یدورو زا هدافتسا اب رگا

.دینزب

نفلت

یفرعم

هارمه هاگتسد یور طقف ینفلت تاملاکم .دینک تفایرد یدورو یاه سامت یارب ییاه نلاعا ای دیریگب سامت دیناوت یم

.تسا ریذپ ناکما لصتم

اه سامت تفایرد

سامت هب ییوگخساپ

.دیشکب تسار هب ار ،دوش یم هتفرگ سامت امش اب یتقو

دوخ هارمه هاگتسد زا هملاکم یارب .دوش یم یزادنا هار ناتهارمه هاگتسد یور راکدوخ روط هب سامت یگژیو

.دینک هدافتسا

رتشیب تاعلاطا تفایرد یارب .دینک وگزاب ار "خساپ" ،سامت هب ییوگخساپ یارب ،تسا لاعف یتوص لرتنک یگژیو رگا

.دینک هعجارم سامت هب

سامت کی ندرک در

.دینک لاسرا هدنریگ سامت یارب ندرک در مایپ کی و دینک در ار یدورو ‌سامت کی

تشگنا ،یدورو سامت ندرک در ماگنه مایپ لاسرا یارب .دیشکب پچ هب ار ،دوش یم هتفرگ سامت امش اب یتقو

.دیشکب لااب تمس هب هحفص ینییاپ هبل زا ار دوخ

رتشیب تاعلاطا تفایرد یارب .دینک وگزاب ار "ندرک در" ،سامت ندرک در یارب ،تسا لاعف یتوص لرتنک یگژیو رگا

.دینک هعجارم سامت هب

41