ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

خساپ یب یاه سامت

یب سامت یاه نلاعا هدهاشم یارب ،تعاس هحفص رد .دوش یم نایامن هحفص رد ینلاعا ،دشن هداد خساپ یسامت رگا

هحفص یور ،خساپ یب یاه سامت هدهاشم یارب ،نینچمه .دیناخرچب تعاس یاه هبرقع فلاخ تهج رد ار لزبِ،خساپ

ِ

.دینزب هبرض ار نفلت ،اه همانرب

سامت یرارقرب

.دینزب هبرض نفلت یور اه همانرب هحفص رد

ﺎﻫﺩﻳﻠﮐ ﺩﭘ

ﻥﻳﺑﻁﺎﺧﻣ

ﺎﻫ ﺕﺑﺛ ﺕﺳﺭﻬﻓ

:دینک هدافتسا ریز یاه شور زا یکی زا

.دینزب هبرض یور سپس و دینک دراو ار هرامش ،دیلک هحفص زا هدافتسا اب ،دینزب هبرض یور•

.دینزب هبرض یور سپس و دینک ٜاختنا وجتسج ار ٜ⠆اخم کی ،دینزب هبرض یور•

.دینزب هبرض یور سپس و دینک ٜاختنا ار شرازگ یدورو کی ،هدرک یسررب ار اه شرازگ تسرهف•

یارب .دوش یم ارجا ناتهارمه هاگتسد یور راکدوخ تروص هب سامت ،دیریگ یم یسامت Gear یور هک ینامز

.دینک هدافتسا دوخ هارمه هاگتسد زا هملاکم

یرارطضا یاه سامت یرارقرب

سامت کی دیهاوخ یم هک ینامز .دینک هدافتسا دوخ هارمه نفلت هاگتسد زا ،یرورض سامت ندومن رارقرب روظنم هب دهاوخ کمک ناتهارمه نفلت هاگتسد زا هدافتسا رد امش هب وشزاب هرجنپ کی ،دینک رارقرب Gear یور رب یرارطضا

.درک

42