ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

هتعاس 24 تیلاعف ریگدر

.دینامب ملاس دنک قیوشت ار امش و دیامن تبث و هدرک تراظن ار زور لوط رد ناتیاه تیلاعف دناوت یم Gear

.دینزب هبرض S Health یور ،اه همانرب هحفص رد

زا شیب یلاوتم هقیقد 10 تدم هب رگا .دیتسه ندیود ای یور هدایپ لاح رد ایآ هک دنک یم صخشم :ملاس تیلاعف

.دیهد همادا هک دنک یم ناتقیوشت Gear ،دیشاب هتشادرب هقیقد رد مدق 100

.دنک یم صخشم ار تیلاعف مدع ای نیگنس تانیرمت هن و کبس تیلاعف ماجنا رد هدش فرص نامز :کبس تیلاعف

هب کمک یارب .دنک یم صخشم ار رتشیب ای تعاس کی تدم هب کرحت نودب هدش یرپس نامز :لاعفریغ نامز

.دهد یم تکرح نلاعا امش هب تیلاعف مدع هقیقد 50 زا سپ Gear ،امش ندنام لاعف

.دیناخرچب ار لزبِو دینزب هبرض هحفص یور دوخ یاه تیلاعف تایئزج هدهاشم یارب

ِ

45