ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

اه مدق ریگدر

.دنک یم یریگ هزادنا ار هدومیپ تفاسم و درامش یم ار دیا هدرک یط هک ییاه ماگ دادعت Gear

.دینزب هبرض S Health یور ،اه همانرب هحفص رد1 1

2 2

.دینک زاب ار اه مدق ریگدر لنپ و هدناخرچ تعاس یاه هبرقع تهج رد ار لزبِ

ِ

ﯽﻠﻌﻓ ﻡﺎﮔ ﻉﻭﻣﺟﻣ

ﻑﺩﻫ ﻡﺎﮔ ﺩﺍﺩﻌﺗ

،زور ساسا رب اهدروکر هدهاشم یارب .دینیبب دوخ یاه مدق دادعت عیاقو تبث زا یرادومن ات دینزب هبرض هحفص یور

.دیناخرچب ار لزبِ

ِ

دینک ساسحا ار یرصتخم ریخأت ،دوش یم لرتنک رامش مدق طسوت امش یاه ماگ هک یماگنه دراد ناکما• دوخ فده هب هک دهد ناشن وشزاب هرجنپ هکنیا زا لبق .دوش هداد ناشن امش یاه ماگ شرامش سپس و

.دینک هبرجت هاتوک ریخأت کی تسا نکمم ،دیا هدیسر

امش ماگ شرامش یور شزرل دراد ناکما دینک هدافتسا راطق ای وردوخ اب رفس رد "رامش ماگ" زا رگا•

.دراذگب ریثأت

46