ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

تانیرمت ریگدر

.دینک تبث S Health نیرمت تیلباق زا هدافتسا اب ار هدش هدنازوس یاه یرلاک و تانیرمت تاعلاطا

هارمه نفلت هاگتسد یناکم تاعلاطا زا یگژیو نیا ،دنتسه لصتم ناتهارمه نفلت هاگتسد و Gear یتقو•

.دوش یم لاعف راکدوخ روط هب ،دشابن لاعف هارمه نفلت هاگتسد یناکم یگژیو رگا .دنک یم هدافتسا امش

یطیارش راچد هک یدارفا ،نلااسدرخ و ناگدروخلاس ،رادراب نانز هب ،یگژیو نیا زا هدافتسا زا لبق• زاجم یکشزپ صصختم کی اب هک دوش یم هیصوت دنتسه لااب نوخ راشف ای یبلق نمزم یرامیب ریظن

.دننک تروشم

فقوتم ار یگژیو نیا زا هدافتسا ،نیرمت نیح رد سفنت یراوشد ای درد ،هجیگرس ساسحا تروص رد•

.دییامن تروشم زاجم یکشزپ صصختم کی اب و هدرک

:دیریگب رظن رد ار ریز دراوم ،درس یاوه رد نیرمت زا لبق

.دینک هدافتسا هناخ لخاد رد هاگتسد زا ،ناکما تروص رد .دینکن هدافتسا درس یاوه رد هاگتسد زا•

نیتسآ اب ار نآ ،Gear زا هدافتسا زا شیپ ،دینک یم هدافتسا درس یاوه رد و هناخ زا جراخ رد هاگتسد زا رگا•

.دیناشوپب دوخ یاه

ار همانرب هرابرد هحفص یور تاعلاطا ،دیا هدرک یناشنزاب ای دیا هدرک یرادیرخ ار Gear یگزات هب رگا•

.دینک داجیا ار نات هیامن کی و دینک هعلاطم

Gear اب یشزرو نانیرمت ماجنا

.دینزب هبرض S Health یور ،اه همانرب هحفص رد1 1

2 2

.دینک زاب ار نیرمت ریگدر هحفص و هدناخرچ تعاس یاه هبرقع تهج رد ار لزبِ

ِ

.دینک ٜاختنا ار دوش یریگدر دیهاوخ یم هک ینیرمت عون و دینزب هبرض یور3 3

47