ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

بلق نابرض ریگدر

.دینک تبث و هتفرگ هزادنا ار دوخ ٜلق نابرض

ای یرامیب صیخشت یارب دیابن و تسا یناسر علاطا و یتسردنت یارب طقف Gear ٜلق نابرض ریگدر•

.دوش هدافتسا یرامیب زا یریگولج ای نامرد ،شهاک ،هجلاعم رد ای طیارش ریاس

تسرد و دعاس ینییاپ تمسق رود مکحم ار Gear، Gear طسوت ٜلق نابرض رت‌قیقد یریگ‎هزادنا یارب•

.دینک هعجارم Gear حیحص نتسب هب ،تایئزج زا علاطا یارب .دیدنبب چم یلااب

:دیریگب رظن رد ار ریز طیارش ،دوخ بلق نابرض یریگ هزادنا زا لبق

.دینک تحارتسا هقیقد ۵ یریگ هزادنا زا لبق•

ودینک تحارتسا هقیقد 30 تدم هب ،دوب توافتم یلیخ راظتنا دروم ٜلق نابرض زا هدش یریگ هزادنا رادقم رگا•

.دیریگب هزادنا هرابود

.دیراد هگن مرگ ار دوخ ،ٜلق نابرض یریگ هزادنا ماگنه ،درس یاوه و ٜآ رد ای ناتسمز رد•

ٜلق نابرض رادقم اب امش ٜلق نابرض هک دوش یم ثعاب یریگ هزادنا زا لبق لکلا فرصم ای ندیشک راگیس•

.دوش توافتم نات یداع

نابرض دوش یم ثعاب راک نیا ماجنا .دیشکن قیمع سفن ای هزایمخ ،دیورن هار ،ٜلق نابرض یریگ هزادنا نیح رد•

.دوش تبث هابتشا نات ٜلق

.دنشاب توافتم نآ طیحم و یریگ هزادنا شور هب هتسب تسا نکمم ٜلق نابرض یاه یریگ‎هزادنا•

دیدرگ نئمطم و دینک یسررب دوخ تسد چم یور رب ار Gear تیعقوم ،دنک یمن لمع ٜلق نابرض رگسح رگا• تامدخ زکرم هب تشاد ار لکشم نامه نانچمه ٜلق نابرض رگسح رگا .درادن رارق روسنس لباقم رد یعنام هک

.دینک هعجارم گنوسماس

49