مقدمات

رابغ و درگ و بآ ربارب رد تمواقم ظفح

ظفح و هاگتسد ندید ٜیسآ زا یریگولج یارب .دنیبب ٜیسآ تسا نکمم دوش هاگتسد دراو رابغ و درگ ای ٜآ رگا

.دییامن تیاعر تقد هب ار ریز تاکن ،رابغ و درگ و ٜآ ربارب رد نآ تمواقم

.دیربن ٜآ رد رتم 1.5 زا رتشیب قمع رد و هقیقد 30 زا شیب ار هاگتسد•

.دیزاسن رو هطوغ ٜآ رد ینلاوط تدم یارب ار هاگتسد•

.دیهدن رارق اهراشبآ ای سونایقا جاوما ،ریش زا یجورخ ٜآ ریظن ،یوق راشف بآ ضرعم رد ار هاگتسد•

بآ زا ریغ یا هدام ره اب هاگتسد رگا .دینک کشخ مرن و زیمت هچراپ کی اب ار نآ ،دش سیخ بآ اب هاگتسد رگا

هاگتسد یشک بآ رد روصق .دینک کشخ مرن و زیمت هچراپ اب و دییوشب بآ اب هلصافلاب ار هاگتسد ،دش سیخ ثعاب ای دوش صقن راچد هاگتسد درکلمع دوش ثعاب تسا نکمم لمعلاروتسد قبط ندرک کشخ و بآ اب

.دوش یرهاظ تلاکشم

ٜآ و رابغ و درگ و ٜآ ربارب رد مواقم یگژیو تسا نکمم ،دروخب هبرض ای دتفایب هاگتسد هک یتروص رد

.دنیبب ٜیسآ هاگتسد

راک یتسرد هب اه یگژیو رگید و یسمل هحفص تسا نکمم تاعیام رگید ای بآ رد هاگتسد زا هدافتسا تروص رد

.دننکن

رد رابغ و درگ و بآ ربارب رد هک تسا هدش دییأت و تسا هدش شیامزآ هدش لرتنک طیحم کی رد امش هاگتسد

یللملا نیب درادناتسا طسوت هک روط نامه ار IP68 یدنب هقبط یاه یدنمزاین( تسا مواقم یصاخ طیارش :شیامزآ طیارش ؛]IP دک[ هتسب یاه طیحم رد تظفاحم هجرد - تسا هدش هداد حرش IEC 60529 یلع .)دزاس یم هدروآرب ،هقیقد 30 تدم ،رتم 1.5 ،لاکساپولیک 106 ات 86 ،دارگیتناس هجرد 35 ات 15

.تسین مواقم یطیارش چیه تحت بآ زا یشان بیسآ ربارب رد امش هاگتسد ،یدنب هقبط نیا مغر

5