ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

بآ ریگدر

.دینک تبث و یریگدر ار دیشون یم هک ییاه ٜآ ناویل دادعت

.دینزب هبرض S Health یور ،اه همانرب هحفص رد1 1

2 2

.دینک زاب ار ٜآ ریگدر هحفص و هدناخرچ تعاس یاه هبرقع تهج رد ار لزبِ

ِ

.دینزب هبرض یور دیشون یم ٜآ ناویل کی یتقو3 3

دوخ هارمه نفلت هاگتسد یور S Health همانرب رد ار نآ دیناوت یم ،دیدرک هفاضا یتسردان رادقم افداصت رگا

.دینک حلاصا

،زور ساسا رب اهدروکر هدهاشم یارب .دینیبب دوخ یاه دروکر عیاقو تبث زا یرادومن ات دینزب هبرض هحفص یور

.دیناخرچب ار لزبِ

ِ

نیئفاک یریگدر

.دینک تبث و یریگدر ار دیشون یم هک یا هوهق یاه ناجنف دادعت

.دینزب هبرض S Health یور ،اه همانرب هحفص رد1 1

2 2

.دینک زاب ار نیئفاک ریگدر هحفص و هدناخرچ تعاس یاه هبرقع تهج رد ار لزبِ

ِ

51