ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

.دینزب هبرض یور دیشون یم هوهق یناجنف یتقو3 3

دوخ هارمه نفلت هاگتسد یور S Health همانرب رد ار نآ دیناوت یم ،دیدرک هفاضا یتسردان رادقم افداصت رگا

.دینک حلاصا

،زور ساسا رب اهدروکر هدهاشم یارب .دینیبب دوخ یاه دروکر عیاقو تبث زا یرادومن ات دینزب هبرض هحفص یور

.دیناخرچب ار لزبِ

ِ

رتشیب تاعلاطا

یلیمکت تاعلاطا هئارا هلمج زا امش یتساوخرد تامدخ ندروآ مهارف اهنت تاعلاطا یروآ عمج نیا زا فده•

ودوبهب ای رامآ و اه هداد لیلحت ،اه هداد یزاس ماگمه و نابیتشپ هخسن ،امش یتملاس زا نانیمطا لوصح تهج نکمم ،دیوش دراو دوخ Samsung account هب S Health طسوت رگا یلو( .دشاب یم رتهب تامدخ هئارا لیمکت ات تسا نکمم یصخش تاعلاطا ).دوش هریخذ رورس رد یریگ‌نابیتشپ روظنم هب امش یاه‌هداد تسا یاه‌هاگتسد هب ای دیا هتشاذگ کارتشا هب یعامتجا یاه هکبش رد هک یا‌هداد ره فذح یارب .دنوش هریخذ فادها

.دینک فذح هناگادج تروص‌هب ار اهنآ دیاب ،دیا هدرک لقتنم یزاس هریخذ

امش هدهع هب ،نارگید هب یلاسرا ای یعامتجا یاه هکبش رد یکارتشا یاه هداد زا ٜسانمان هدافتسا لماک تیلوئسم•

.دینک طایتحا نیریاس اب دوخ یصخش یاه هداد یراذگ کارتشا ماگنه .تسا

یسررب حیحص درکلمع دییأت یارب ار یطابترا لکتورپ ،تسا هدش لصتم هارمه نفلت هاگتسد کی هب Gear رگا• یکینورتکلا لخادت ریثأت تحت Gear تسا نکمم ،دینک یم هدافتسا ثوتولب دننام میس یب لاصتا زا رگا .دینک هدافتسا دننک یم لاسرا ییویدار جاوما هک ییاه هاگتسد ریاس ترواجم رد Gear زا .دریگ رارق اه‌هاگتسد ریاس

.دینکن

هک ییاه سیورس .دشاب توافتم S Health رد هدش هدافتسا یاوتحم تسا نکمم همانرب رازفا مرن هخسن هب هتسب•

.دنتسه یلبق علاطا نودب ینابیتشپ وغل ای رییغت هب طونم ،دنوش یم هئارا همانرب هارمه

امش هقطنم رد یلحم تاررقم و نیناوق ربانب S Health سرتسد رد یاهدرکلمع و اه سیورس تسا نکمم•

.دنشاب توافتم

.دوشن هئارا امش هقطنم ربانب تسا نکمم S Health یاه درکلمع زا یخرب•

ریاس ای یرامیب صیخشت یارب دیابن و تسا یهاگآ و مادنا ٜسانت فادها یارب طقف S Health یاهدرکلمع•

.دوش هدافتسا یرامیب زا یریگولج ای نامرد ،نیکست ،هجلاعم رد ای طیارش

اب هدش هبساحم هلصاف ،فارطا رد ندز مدق و لحم رد نتفر هار رباربان یاه ماگ لیلد هب تسا نکمم•

.دشاب توافتم یقیقح هلصاف

هک هارمه نفلت هاگتسد رد ار یلبق یاه هداد دیناوت یم .دنوش یم هریخذ هتشذگ زور یس قباوس طقف•

.دینک هدهاشم ،دشاب هدش ٜصن نآ یور S Health همانرب

52