ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

.دییوگب یتوص نامرف کی2 2

.داد دهاوخ ماجنا ار نامرف هب طوبرم مادقا ،دهد صیخشت ار نامرف Gear رگا

.دینزب هبرض یور ،رگید نامرف کی نتفگ ای یتوص نامرف کی رارکت یارب

ادص رتهب صیخشت یارب ییاه هتکن

.دینک تبحص حضاو•

.دینک تبحص تولخ یاهناکم رد•

.دینکن هدافتسا هنایماع ای زیمآ نیهوت تاملک زا•

.دینک زیهرپ هجهل اب تبحص زا•

تاروتسد ،امش تبحص هوحن ای فارطا یادصورس هب هتسب ای دنکن ییاسانش ار امش تاروتسد تسا نکمم Gear

.دنک ارجا ار هتساوخان

نابز میظنت

.دینک ٜاختنا ار نابز سپس و دینزب هبرض Language لامعا Gear رد هدش هداد شیامن نابز دروم رد و دوش یم لامعا

S‏ Voice یور اه همانرب هحفص رد

S Voice رد طقف یباختنا نابز

.دوش‌یمن

اوه عضو

رد ،اه هاگتسد لاصتا زا سپ ار هارمه نفلت هاگتسد رد هدش میظنت یناکم یاه تیعقوم یاوه تیعضو تاعلاطا

.دینیبب Gear

.دینزب هبرض اوه عضو یور اه همانرب هحفص رد

.دیناخرچب ار لزبِو دینزب هبرض هحفص یور یراج زور ییاوه و ٜآ تاعلاطا هدهاشم یارب

ِ

.دیناخرچب تعاس یاه هبرقع تهج رد ار لزبِ،رگید یاهرهش ییاوه و ٜآ تاعلاطا ندرک هفاضا یارب

ِ

امش هارمه نفلت هاگتسد یناکم تاعلاطا زا یگژیو نیا ،دنتسه لصتم ناتهارمه نفلت هاگتسد و Gear یتقو

.دوش یم لاعف راکدوخ روط هب ،دشابن لاعف هارمه نفلت هاگتسد یناکم یگژیو رگا .دنک یم هدافتسا

56