ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

رادشه

رادشه گنز میظنت

.دینزب هبرض رادشه یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض رادشه ندوزفا یور2 2

.دینزب هبرض اهرادشه تسرهف رد ندوزفا یور دیراد یا هدش هریخذ رادشه گنز رگا

.دینک میظنت یدعب یور ندز هبرض و لزبِندناخرچ اب ار رادشه گنز نامز3 3

ِ

.دینزب هبرض هریخذ یور و دینک ٜاختنا رادشه گنز رارکت یارب ار اهزور4 4

.دوش یم هفاضا رادشه تسرهف هب هدش هریخذ رادشه

.دینزب هبرض رادشه ندرک لاعفریغ یارب ای رادشه ندرک لاعف یارب یور ،اهرادشه تسرهف رد

رادشه یزاس فقوتم

هب ار دینک هدافتسا رادشه هفقو درکلمع زا دیهاوخ یم رگا .دوش فقوتم رادشه ات دیشکب تسار تمس هب ار

.دوش رارکت هقیقد 5 زا سپ رادشه ات دیشکب پچ

اهرادشه فذح

.دینزب هبرض فذح یور سپس و دیراد هگن و هدز هبرض رادشه کی یور اهرادشه تسیل رد

رمیات

.دینزب هبرض رمیات یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض عورش یور سپس و هدرک میظنت ار نامز تدم2 2

.دیشکب تسار هب ار ،دش شوماخ رمیات یتقو3 3

57