ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

رتمونورک

.دینزب هبرض رتمونورک یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض عورش یور ،دادیور کی یدنبنامز یارب2 2

.دینزب هبرض رود یور ،نتفرگ نامز ماگنه اهرود طبض یارب

.دینزب هبرض فقوت یور ،نامز ندرک فقوتم یارب3 3

.دینزب هبرض یریگرس‌زا یور ،یریگ نامز ددجم عورش یارب

.دینزب هبرض یناشنزاب یور ،اهرود ندرک کاپ یارب

.دیشکب نییاپ هب هحفص ییلااب هبل ار دوخ تشگنا ،رتمونرک عیاقو تبث هدهاشم یارب

یناهج تعاس

اه تعاس داجیا

.دینزب هبرض یناهج تعاس یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض رهش ندوزفا یور2 2

.دینزب هبرض اهتعاس تسرهف رد ندوزفا یور دیراد یا هدش هریخذ یناهج تعاس رگا

3 3

.دینک ٜاختنا ینامز هقطنم کی هرک زا ات دیناخرچب ار لزبِ

ِ

ٜاختنا تسرهف زا ار رهش کی ای دینک وجتسج ار رهش کی و دینزب هبرض اهرهش همه یور دیناوت یم نینچمه

.دینک

اه تعاس فذح

.دینزب هبرض فذح یور سپس و دیراد هگن و هدز هبرض تعاس کی یور اهتعاس تسیل زا

58