ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

Bloomberg

.دینک هدهاشم Bloomberg رد ار سروب تسرهف و تلااقم هصلاخ نیرخآ

.دینزب هبرض Bloomberg یور اه همانرب هحفص رد

.دشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم یدربراک همانرب نیا

ای لماک هلاقم ندناوخ یارب .دینک هدهاشم ار سروب تسرهف ای تلااقم هصلاخ و دینک ٜاختنا ار یدنب هقبط کی

.دینزب هبرض Show on phone یور دوخ هارمه نفلت هاگتسد یور تسرهف تایئزج هدهاشم

CNN

.دیناوخب دوخ Gear یور ار CNN تلااقم نیرخآ

.دشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم یدربراک همانرب نیا

.دینزب هبرض CNN یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دیناخرچب ار لزبِیدنب هقبط ٜاختنا یارب2 2

ِ

.دینزب هبرض ندناوخ یارب یا هلاقم یور و دینک شیامیپ نییاپ ای لااب تمس هب تلااقم تسرهف رد3 3

.دیناوخب دوخ هارمه نفلت هاگتسد یور ار نآ و دینزب هبرض یور لماک هلاقم ندناوخ یارب

59