مقدمات

ییامنهار یاهدامن

دوش نارگید ای امش یگدید ٜیسآ ٜجوم دناوت یم هک ییاه تیعضو :راطخا

دوش لیاسو ریاس ای امش هاگتسد ندید ٜیسآ ٜجوم دناوت یم هک ییاه تیعضو :رادشه

تاعلاطا ریاس ای هدافتسا یاهدنفرت ،تاکن :هجوت

لوصحم هبعج تایوتحم

:تسا دوجوم نآ رد ریز ملاقا دیوش نئمطم و دییامن ینیبزاب ار لوصحم هبعج Gear•

میس نودب ژراش هیاپ• دنب• عیرس عورش یامنهار•

سیورس هدنهد هئارا ای هیحان هب هتسب تسا نکمم یبناج مزاول هنوگ ره و Gear هارمه هدش هیارا ملاقا•

.دنشاب توافتم

رگید یاه هاگتسد اب تسا نکمم و دنا هدش یحارط Gear نیا اب هدافتسا یارب طقف هدش هیارا ملاقا•

.دنشابن راگزاس

.دننک رییغت یلبق علاطا نودب دنناوت یم تاصخشم و رهاظ•

نانیمطا دیرخ زا لبق .دینک یرادیرخ دوخ هقطنم گنوسماس هاگشورف زا ار رتشیب یبناج مزاول دیناوت یم•

.دنتسه راگزاس امش Gear اب هک دینک لصاح

وٜآ ربارب رد تمواقم یهاوگ نیمه یاراد تسا نکمم کاد یاه‌هاگتسد ریظن یبناج مزاول زا یخرب•

.دنشابن رابغ و درگ

تسا نکمم هدشن دییأت یبناج مزاول زا هدافتسا .دینک هدافتسا گنوسماس دییأت دروم یبناج مزاول زا طقف• یمن رارق همان تنامض ششوپ تحت هک دوش هاگتسد درکراک رد یتلاکشم و تسردان درکلمع ٜجوم

.دریگ

هرابرد رتشیب تاعلاطا یارب .دشاب ریغتم دناوت یم هدنزاس یاه تکرش هب هتسب دوجوم یبناج مزاول•

.دینک هعجارم گنوسماس تیاس ٜو هب ،دوجوم یبناج مزاول

6