ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

امش هارمه نفلت هاگتسد رد یقیسوم ندرک شخپ

دوخ Gear هلیسو هب ار یقیسوم شخپ دیناوت یم ،دینک یم ٜاختنا یقیسوم شخپ یارب ار یهارمه نفلت هاگتسد یتقو

.دش دهاوخ شخپ ناتهارمه نفلت هاگتسد زا یقیسوم .دینک لرتنک

.دینزب هبرض یقیسوم هدننک‌شخپ یور1 1

.دینزب هبرض زا یقیسوم شخپ یور سپس و دیناخرچب زا یقیسوم شخپ هب ار لزبِ،دینزب هبرض یور2 2

ِ

.دینزب هبرض یور3 3

.داد دهاوخ شیامن ار یقیسوم هدننک ‌لرتنک Gear و دش دهاوخ شخپ ناتهارمه نفلت هاگتسد یور یقیسوم

یقیسوم ندرک دراو

.نات Gear هب هاگتسد یور هدش هریخذ یقیسوم ندرک دراو

.دینزب هبرض Samsung Gear یور ،هارمه نفلت هاگتسد یاه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض Gear هب اوتحم لاسرا یور2 2

.دینزب هبرض اه‌گنهآ باختنا یور3 3

.دینزب هبرض ماجنا یور و دینک ٜاختنا ار اه لیاف4 4

ار هارمه هاگتسد یاه همانرب هحفص ،نات Gear اب دوخ هارمه نفلت هاگتسد رد دوجوم یقیسوم یزاس ماگمه یارب هبرض راکدوخ یزاس‌ماگمه یور .دینزب هبرض Gear هب اوتحم لاسرا Samsung Gear یور و دینک زاب Gear هب رودص تهج ار شخپ تسیل سپس و دینزب هبرض یزاس‌ماگمه یارب شخپ تسیل یور کیزوم ریز ،دینزب

.دوش یم یزاس ماگمه تسا ژراش لاح رد Gear هک ینامز رد هدش ٜاختنا شخپ تسیل .دینک ٜاختنا

61