ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

یرلاگ

یفرعم

.Gear رد هدش هریخذ ریواصت تیریدم و هدهاشم

ریواصت هدهاشم

.دینزب هبرض یرلاگ یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دیناخرچب ار لزبِ،ریوصت کی ٜاختنا و تسیل رد شیامیپ یارب2 2

ِ

ییامنکچوک ای ییامنگرزب

.دوش ماجنا جراخ ییامن گرزب تلاح زا ای ییامنگرزب ات دینزب هبرض رابود ریوصت یور ،ریوصت کی ندید لاح رد

ار دراد رارق درگ رگشیامن زا نوریب هک ریوصت یقبام دیناوت یم نینچمه ،دوش یم ییامنگرزب ریوصت هک یماگنه

.دینک هدهاشم

ریواصت فذح

.دینزب هبرض یرلاگ یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض یریوصت یور2 2

.دیراد هگن و دینزب هبرض ار فذح یارب رظندروم ریوصت3 3

.دیناخرچب ار لزبِدینک فذح دیهاوخ یم هک یریوصت ره ٜاختنا یارب4 4

ِ

.دینزب هبرض فذح یور5 5

62