ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

ریواصت ندرک جراخ و ندرک دراو

هارمه هاگتسد هب ریواصت نداتسرف

.دینزب هبرض یرلاگ یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض یریوصت یور2 2

.دیراد هگن و دینزب هبرض ار ندرک جراخ یارب رظندروم ریوصت3 3

4 4

.دینک ٜاختنا ندرک رداص یارب ار ریوصت و دیناخرچب ار لزبِ

ِ

.دینزب هبرض نفلت هب لاسرا یور سپس و دیناخرچب نفلت هب لاسرا یارب ار لزبِ،دینزب هبرض یور5 5

ِ

هارمه نفلت هاگتسد زا ریواصت ندرک دراو

.دینزب هبرض Samsung Gear یور ،هارمه نفلت هاگتسد یاه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض Gear هب اوتحم لاسرا یور2 2

.دینزب هبرض اه‌سکع باختنا یور3 3

.دینزب هبرض دش ماجنا یور و دینک ٜاختنا ار اه لیاف4 4

ار هارمه هاگتسد یاه همانرب هحفص ،نات Gear اب دوخ هارمه نفلت هاگتسد رد دوجوم ریواصت یزاس ماگمه یارب هبرض راکدوخ یزاس‌ماگمه یور .دینزب هبرض Gear هب اوتحم لاسرا Samsung Gear یور و دینک زاب ٜاختنا Gear هب رودص تهج ار اه موبلآ سپس و دینزب هبرض یزاس‌ماگمه یارب اه‌موبلآ یور سکع ریز ،دینزب

.دوش یم یزاس ماگمه تسا ژراش لاح رد Gear هک ینامز رد هدش ٜاختنا یاه موبلآ .دینک

63