ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

تسود

هارمه نفلت هاگتسد یور هدش هریخذ نیبطاخم زا ار ناتسود دیناوت یم .دینک تیریدم دوخ Gear یور ار ناتسود ای هتفرگ سامت وا اب Gear زا تعرس هب دیناوت یم ،دینک ٜاختنا تسود ناونع هب ار یبطاخم رگا .دینک ٜاختنا دوخ

.دینک لاسرا مایپ

.دینزب هبرض تسود یور اه همانرب هحفص رد

.دینک لاسرا یمایپ ای دینزب گنز وا هب و هدرک ٜاختنا ار یتسود

ناتسود ندرک هفاضا

،دوخ هارمه نفلت هاگتسد یور سپس .دینزب هبرض تسیل هب ندوزفا یور و هدناخرچ تسیل هب ندوزفا هب ار لزبِ

ِ

.دینک ٜاختنا ار دینک هفاضا دیهاوخ یم هک ینیبطاخم

لیمیا

.دیهد خساپ اهنآ هب و دینیبب ار هارمه نفلت هاگتسد رد یتفایرد یاه لیمیا

اه لیمیا ندناوخ

.دینزب هبرض لیمیا یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دوش زاب لیمیا هحفص ات دینک ٜاختنا ار یلیمیا2 2

.دینزب هبرض نفلت رد شیامن یور ،هارمه نفلت هاگتسد رد لیمیا کی هدهاشم یارب

.دینک دراو ار دوخ مایپ و دینزب هبرض یور ،مایپ هب نداد خساپ یارب

.دیهد خساپ اه لیمیا هب دیناوتن تسا نکمم ،دینک یم لصو Gear هب هک یهارمه نفلت هاگتسد هب هتسب

64