ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

نم نفلت نتفای

.دینک ادیپ ار نآ ات دنک یم کمک امش هب دناوت یم Gear ،هارمه نفلت هاگتسد ندرک مگ تروص رد

.دینزب هبرض یدربراک یاه همانرب هحفص زا نم نفلت نتفای یور1 1

.دینزب هبرض یور2 2

.دنک یم نشور ار هحفص و دزرل یم ،دهد یم ییادص هارمه نفلت هاگتسد

.دینزب هبرض یور Gear رد ای دیشکب هارمه نفلت هاگتسد یور گرزب هریاد نوریب هب ار

هارمه نفلت هاگتسد یناکم تیعقوم هدهاشم

.دینزب هبرض نفلت یبای‌ناکم یور

.داد دهاوخ شیامن ار ناتهارمه نفلت هاگتسد یناکم تیعقوم Gear

اه‌هشقن

.دینک هدهاشم ار فلتخم یاه ناکم هب طوبرم تاعلاطا و دیدرگب اه‌ناکم لابند هب ،دیبایب هشقن رد ار ناتناکم

.دینزب هبرض اه‌هشقن یور اه همانرب هحفص رد

.دینزب هبرض یور ،دوخ یلعف ناکم هدهاشم یارب

.دینزب هبرض یور رب سپس و هحفص یور رب ،ناکم کی یوجتسج یارب

تایئزج اب ار ریسم کی دیهاوخ یم رگا .دینزب هبرض یور رب و هحفص یور رب ،ریسم کی یوجتسج یارب

.دینک یریگراب هارمه نفلت هاگتسد یور ار هدش داهنشیپ همانرب ،دینک هدهاشم

یتوص تشاددای

یفرعم

.دینک هدافتسا یتوص تشاددای شخپ ای طبض یارب همانرب نیا زا

65