ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

یتوص یاه تشاددای ندرک طبض

.دینزب هبرض یتوص تشاددای یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دینک تبحص نوفورکیم رد .دوش زاغآ طبض ات دینزب هبرض یور2 2

.دوش فقوتم طبض ات دینزب هبرض یور

ﻁﺑﺿ ﻉﻭﺭﺷ

 

 

 

ﺭﺗﺷﻳﺑ یﺎﻫ ﻪﻧﻳﺯﮔ ﻪﺑ ﯽﺳﺭﺗﺳﺩ

 

 

.دوش مامت طبض ات دینزب هبرض یور3 3

.دوش یم هریخذ نامزمه روط هب هارمه نفلت هاگتسد و Gear یور یتوص تشاددای

یور ،هارمه نفلت هاگتسد یور اه همانرب هحفص رد ،Gear یور اهنت یتوص تشاددای هریخذ یارب هبرض راکدوخ لاقتنا هلصاف یتوص تشاددای همانرب ره تامیظنت تامیظنت Samsung Gear

.دینزب هبرض دیلک یور سپس و دینزب

ینتم تشاددای تروص هب هریخذ

.دنک یم هریخذ و دهد یم رییغت نتم هب ار نآ ،هدرک ییاسانش ار یتوص تشاددای Gear ،ادص طبض نیح رد

.دینزب هبرض نابز یور سپس و دیناخرچب نابز هب ار لزب ،دینزب هبرض یور ،ییاسانش نابز رییغت یارب

ِِ

 

هب راتفگ یور سپس و دیناخرچب نتم هب راتفگ یارب ار لزب ،دینزب هبرض

یور یگژیو نیا ندرک لاعفریغ یارب

ِِ

 

.دینزب هبرض نتم

66