تامیظنت

یفرعم

ار دوخ Gear دیناوت یم فلتخم یاه هنیزگ میظنت اب .دینک هدافتسا اه همانرب و اهدرکلمع میظنت یارب همانرب نیا زا

.دینک یزاس یصخش رتشیب

.دینزب هبرض تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد

شیامن

.دیهد رییغت ار شیامن هحفص تامیظنت

.دینزب هبرض شیامن یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینک ٜاختنا ار تعاس عون :تعاس یاههحفص‌ •

.دهد ناشن ار تعاس ،تسا شوماخ هحفص یتقو هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار Gear :نشور هشیمه تعاس

امش هب ات دهد ناشن تعاس هحفص یور رب ار یجنران هطقن کی هک دینک میظنت یروط ار Gear :نلاعا رگناشن

.دیا‌هدرکن یسررب ار اهنآ زونه هک دراد دوجو ییاه‌نلاعا دهد رادشه

.دینک میظنت ار شیامن هحفص رون :ییانشور

.دینک میظنت ار دنام یم رظتنم هنیمز سپ رون ندرک شوماخ زا لبق Gear هک ینامز تدم :هحفص نامز نایاپ

.دیهد رییغت ار ملق هزادنا و عون :تنوف

شزرل

.دیهد رییغت ار شزرل هب طوبرم تامیظنت

.دینزب هبرض شزرل یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینک میظنت ار شزرل اب نلاعا تدش :تدش

.دنوش هداد صیخشت رت تحار اهرادشه ات دیهد شیازفا ار شزرل تدم :ینلاوط گنز

67