تنظیمات

هاگتسد

.دیهد رییغت ار Gear لماعت تامیظنت

.دینزب هبرض هاگتسد یور ،تامیظنت هحفص رد

.دوش ارجا Gear یلصا هحفص دیلک نداد راشف راب ود اب هک دینک ٜاختنا ار یتیلاعف :یلصا دیلک ندرشف راب ود

هحفص ،تسا هتسب ناتچم هب Gear هک یتسد ندرک دنلب اب ات دینک میظنت یروط ار Gear :شابرادیب تکرح

.دوش نشور

نآ راکدوخ روط‌هب ،تسا هدش هتسجرب همانرب کی یتقو هک دینک میظنت یروط ار Gear :همانربراکدوخ ندشزاب

.دنک زاب ار

سامت

.دیهد رییغت ار سامت یگژیو تامیظنت

.دینزب هبرض سامت یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینک میظنت ار Gear ،یتوص یاه نامرف اب اه نآ در ای اه سامت هب نداد خساپ یارب :یتوص خساپ

68