تنظیمات

،یراذگ هطقن تملاع نیرخآ زا سپ راکدوخ روط هب ات دینک میظنت یروط ار Gear :راکدوخ گرزب فورح

.دسیونب گرزب فورح اب ار فرح نیلوا ٜجعت تملاع ای ،لاؤس تملاع ،نایاپ هطقن دننام

 

.دنک جرد هلصاف تاملک نیب راکدوخ روط هب هک دینک میظنت یروط ار Gear :راکدوخ هلصاف

کی ،دینز یم هبرض ود هلصاف راون یور رب یتقو هک دینک میظنت یروط ار Gear :راکدوخ یراذگناشن

.دنک دراو هطقن

 

:دیلک هبرض دروخزاب

.دزرلب ،دینز یم هبرض یدیلک یور یتقو ات دینک میظنت یروط ار Gear :شزرل– –

.دینک یناشنزاب ار گنوسماس دیلک هحفص تامیظنت :تامیظنت یناشنزاب

ورین هریخذ

.دینک لاعف Gear یاهدرکلمع ندرک دودحم قیرط زا ورین هریخذ یارب ار ورین هریخذ تلاح

.دهد یم شیامن یرتسکاخ تروص هب ار هحفص یاه گنر•

.دنک یم لاعفریغ اه نلاعا و اه مایپ ،نفلت زج هب ار اه یگژیو•

.دنک یم لاعف ریغ ار Wi-Fi•

.دنک یم دودحم ار Gear CPU درکلمع•

ودیهد راشف ار شوماخ/نشور دیلک نیزگیاج روط هب .دینزب هبرض ورین هریخذ یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینزب هبرض ورین هریخذ یور و دیراد هگن

.دینزب هبرض شوماخ یور تلاح نیا ندرک لاعفریغ یارب

Gear تاعلاطا

.دینیبب ار Gear تاعلاطا

.دینزب هبرض Gear تاعلاطا یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینک ادیپ یسرتسد Gear هب طوبرم تاعلاطا هب :هاگتسد هرابرد

تاعلاطا راکدوخ روط هب هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار Gear :.دیهد شرازگ ار یبای و هدافتسا تاعلاطا

.دنک لاسرا گنوسماس هب ار هاگتسد یبای ٜیع و هدافتسا

:Gear یناشنزاب

.دینک کاپ ار یصخش تاعلاطا و هناسر یاه لیاف زج هب تاعلاطا :فیفخ یناشنزاب

ار امش یاه هداد همه و دنادرگ یم زاب هناخراک ضرف شیپ تلاح هب ار امش تامیظنت :هناخراک یناشنزاب

.دنک یم فذح

 

.دینک لاعف ریغ ای لاعف Gear یارب یسیون همانرب نامز رد ار USB ییادز لاکشا تلاح :لاکشا عفر

73