Samsung Gear

یفرعم

ٜصن دوخ هارمه نفلت هاگتسد رد ار Samsung Gear همانرب ،هارمه نفلت هاگتسد هب دوخ Gear لاصتا یارب

.دینک یشرافس ار دوخ Gear تامیظنت دیناوت یم Samsung Gear همانرب زا هدافتسا اب .دینک

.دینزب هبرض Samsung Gear یور ،هارمه هاگتسد رد اه همانرب هحفص رد

Gear لاصتا هب رتشیب تاعلاطا یارب دینک یم لصو ار دوخ هارمه نفلت هاگتسد و Gear هک تسا یراب نیلوا رگا

.دینک هعجارم هارمه هاگتسد کی هب

.دنشابن سرتسد رد اهیگژیو یخرب تسا نکمم ،لصتم لیابوم هاگتسد عون هب هتسب

Gear لاصتا عطق

.دینزب هبرض Samsung Gear یور ،هارمه نفلت هاگتسد یاه همانرب هحفص رد

.دش دهاوخ عطق ناتهارمه نفلت هاگتسد زا Gear لاصتا .دینزب هبرض عطق عطق رتشیب یور

.دینزب هبرض لاصتا یور Gear ددجم لاصتا یارب

دیدج Gear کی ندرک لصو

Gear و عطق دوخ هارمه نفلت هاگتسد زا ار نآ دیناوت یم ،دینک یم هدافتسا یرگید Gear زا رضاح لاح رد رگا

.دینک لصو ار یدیدج

.دینزب هبرض Samsung Gear یور ،هارمه نفلت هاگتسد یاه همانرب هحفص رد

.دینک ٜاختنا یدیدج Gear سپس و دینزب هبرض دیدج Gear لاصتا رتشیب یور

ربراک یامنهار هچرتفد هدهاشم

.دینک هعجارم ربراک یامنهار هچرتفد هب Gear زا هدافتسا هقیرط یریگدای یارب

.دینزب هبرض ربراک یامنهار رتشیب Samsung Gear یور ،هارمه نفلت هاگتسد رد اه همانرب هحفص رد

74