Samsung Gear

اه‌همانرب نامدیچ

.دینک ٜترم ًاددجم و هدرک ٜاختنا ار اه همانرب دیناوت یم .دینک یشرافس ار Gear یاه‌همانرب هحفص

.دینزب هبرض اه‌همانرب نامدیچ Samsung Gear یور ،هارمه نفلت هاگتسد رد اه همانرب هحفص رد

اه همانرب فذح

.دینک ٜاختنا Gear زا فذح تهج ار اه همانرب و دینزب هبرض بصن وغل یور

اه همانرب ددجم یزاس بترم

.دیشکب رگید یتیعقوم هب نییاپ ای لااب ار نآ و دینزب هبرض یا همانرب رانک یور

Gear هب اوتحم لاسرا

.دینک لقتنم نات Gear هب دوخ هارمه نفلت هاگتسد زا ار هدش هریخذ یریوصت ای یتوص لیاف

.دینزب هبرض Gear هب اوتحم لاسرا Samsung Gear یور ،هارمه نفلت هاگتسد یور اه همانرب هحفص رد

هقلاع دروم دراوم ناونع هب هک ار ییاه لیاف Gear ،تسین سرتسد رد یفاک هزادنا هب هظفاح هک یماگنه

.دنک یم فذح دیدج هب میدق زا ٜیترت هب ار دیا هدرکن صخشم دوخ

Gear هب هارمه نفلت هاگتسد زا یتسد تروص هب ار اه نآ و دینک ٜاختنا ار یتوص یاه لیاف :اه‌گنهآ باختنا

.دیتسرفب

نآ اب Gear ندش ژراش نیح رد ار یتوص یاه لیاف هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :راکدوخ یزاس‌ماگمه

.دنک یزاس ماگمه

.دینک ٜاختنا Gear اب یزاس ماگمه تهج یشخپ تسیل :یزاس‌ماگمه یارب شخپ تسیل

.دیتسرفب Gear هب هارمه نفلت هاگتسد زا یتسد تروص هب ار اه نآ و دینک ٜاختنا ار ریواصت :اه‌سکع باختنا

ماگمه نآ اب Gear ندش ژراش نیح رد ار ریواصت هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :راکدوخ یزاس‌ماگمه

.دنک یزاس

.دینک ٜاختنا Gear اب یزاس ماگمه یارب ار یریوصت هشوپ :یزاس‌ماگمه یارب اه‌موبلآ

76