Samsung Gear

یلصا نیبطاخم ندوزفا

یرارطضا یاه‌مایپ لاسرا تامیظنت Samsung Gear یور ،هارمه نفلت هاگتسد رد اه همانرب هحفص رد

.دینزب هبرض هب اه‌مایپ لاسرا

ات دینزب هبرض نیبطاخم زا باختنا یور ای دینک دراو ار ٜ⠆اخم تاعلاطا و دینزب هبرض دیدج ندوزفا یور

.دینک هفاضا یلصا ٜ⠆اخم ناونع هب ار دوجوم ٜ⠆اخم

یبایزاب و ینابیتشپ

.دییامن ینادرگزاب ار یریگ نابیتشپ تاعلاطا ای دینک یریگ‌نابیتشپ Gear رد هدش هریخذ تاعلاطا زا

یبایزاب و ینابیتشپ تامیظنت Samsung Gear یور ،هارمه نفلت هاگتسد رد اه همانرب هحفص رد

.دینزب هبرض اه هداد یبایزاب ای اه‌هداد یریگ‌نابیتشپ

Gear هرابرد

.دینک ادیپ یسرتسد Gear هب طوبرم تاعلاطا هب

هبرض Gear هرابرد تامیظنت Samsung Gear یور ،هارمه نفلت هاگتسد رد اه همانرب هحفص رد

.دینزب

.دینک یناسر زور هب رازفا مرن نیرخآ هب ار Gear :Gear رازفا مرن یناسرزور هب

.دینک هدهاشم ار دوخ Gear هظفاح تاعلاطا :Gear هریخذ لحم

شیپ یاه همانرب و لماع متسیس اریز تسا هدش صخشم تیفرظ زا رتمک یلخاد هظفاح یعقاو تیفرظ یناسرزور هب زا سپ تسا نکمم دوجوم هظفاح تیفرظ نازیم .دنا هدرک لاغشا ار هظفاح زا یشخب ضرف

.دنک رییغت هاگتسد

.دینک هدهاشم ار Gear یقوقح تاعلاطا :یقوقح تاعلاطا

.دهد هزاجا ار صخشمان عبانم زا اه همانرب ٜصن هب هک دینک میظنت یروط ار Gear :صخشمان عبانم

.دیهد رییغت ار Gear مان :هاگتسد مان

همانرب هخسن

.دینیبب ار Samsung Gear همانرب هخسن تاعلاطا

.دینزب هبرض همانرب هخسن تامیظنت Samsung Gear یور ،هارمه نفلت هاگتسد رد اه همانرب هحفص رد

79