مقدمات

:SM-R732

NFC ﻥﺗﻧﺁ

 

ﯽﺳﻣﻟ ﻪﺣﻔﺻ

ﺕﺷﮔﺯﺎﺑ ﺩﻳﻠﮐ

 

(Bezel) ﻝﺯﺑ

 

ِِ

 

 

ﻥﻭﻓﻭﺭﮑﻳﻣ

ﺭﻭﻧ ﺭﮕﺳﺣ

 

 

ﯽﻠﺻﺍ ﻪﺣﻔﺻ ﺩﻳﻠﮐ

 

(ﺵﻭﻣﺎﺧ/ﻥﺷﻭﺭ ﺩﻳﻠﮐ)

ﺏﻠﻗ ﻥﺎﺑﺭﺿ ﺭﮕﺳﺣ

 

اهدیلک

 

 

درکلمع

دیلک

.دیراد هگن و هداد راشف Gear ندرک شوماخ ای نشور یارب•

 

 

.هحفص ندرک نشور یارب

 

هگن و هداد راشف هیناث 7 زا شیب تدم هب ،Gear ددجم یزادنا‌هار یارب•

/یلصا هحفص

.دیراد

شوماخ/نشور

 

.دوش زاب اه همانرب هحفص ات دیهد راشف دیتسه تعاس هحفص رد هک ینامز

 

.دوش زاب تعاس هحفص ات دیهد راشف ،دیتسه یرگید هحفص رد هک ینامز•

 

.یلبق هحفص هب تشگزاب یارب•

تشگزاب

 

 

8