همیمض

یبای بیع

رد اه تیعضو یخرب تسا نکمم .دینک ناحتما ار ریز یاه لح هار ًافطل ،گنوسماس تامدخ زکرم اب سامت زا شیپ

.دشاب هتشادن دربراک امش Gear دروم

دوش یمن نشور Gear

روط‌هب ار یرتاب ،Gear ندرک نشور زا شیپ .دش دهاوخن نشور Gear ،دشاب هدش هیلخت لماک روط‌هب یرتاب رگا

.دینک ضیوعت لماک

دهد یم شیامن ار رورس یاطخ ای هکبش یاطخ یاه مایپ امش Gear

هرابود و دیورب یرگید لحم هب .دوشن رارقرب طابترا تسا نکمم ،دیتسه فیعض لانگیس یاراد قطانم رد یتقو•

.دوش نایامن ٜترم روط هب اطخ یاه مایپ دراد ناکما تکرح ماگنه .دینک یعس

اب رتشیب تاعلاطا ٜسک یارب .دیشاب هتشاد یسرتسد تاناکما یضعب هب دیناوت یمن کارتشا نتشاد نودب•

.دیریگب سامت دوخ سیورس هدنهد‌هئارا

تسا تسردان ای دنکُیسمل هحفص شنکاو

.دشاب هتشادن یتسرد درکلمع یسمل هحفص ،یبناج مزاول ای شیامن هحفص ظفاحم لاصتا تروص رد تسا نکمم•

کون ای زیت کون یایشا اب رگا ای دشابن زیمت ،یسمل هحفص سمل ماگنه امش ناتسد رگا ،دیشاب هدیشوپ شکتسد رگا•

.دنکن راک یتسردب یسمل هحفص تسا نکمم ،دینزب هبرض هحفص یور ناتناتشگنا

.دنکن لمع تسرد ،دریگب رارق ٜوطرم یاه طیحم ای ٜآ ضرعم رد یسمل هحفص هک ینامز تسا نکمم•

.دینک یزادنا هار هرابود ار Gear ،رازفا مرن تقوم یاهاطخ ندرک کاپ یارب•

.دیراد رایتخا رد ار Gear رازفا مرن هخسن نیرتدیدج هک دینک لصاح نانیمطا•

.دینک هعجارم گنوسماس تامدخ زکرم هب ،دنیبب ٜیسآ ای درادرب شارخ یسمل هحفص رگا•

81