ضمیمه

دهد یم خر یدج یاهاطخ ای دنک یم ریگ Gear

شوماخ ار هاگتسد ای دیدنبب ار اه همانرب دشاب مزلا تسا نکمم ،دتفیب راک زا ای دنک ریگ امش Gear هک یتروص رد شیب تدم هب ار یلصا هحفص دیلک ،دادن ناشن شنکاو ای داتفا راک زا امش Gear رگا .دینک نشور ار نآ هرابود و دینک

.دوش یناشنزاب ات دیراد هگن و دیهد راشف هیناث 7 زا

تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد .دیهد ماجنا ار هناخراک یاه هداد یناشنزاب ،درکن لح ار لکشم راک نیا رگا یاه‌هداد یناشنزاب ندرک ارجا زا لبق .دینزب هبرض هناخراک یناشنزاب Gear یناشنزاب Gear تاعلاطا

.دینکن شومارف ار Gear یور رب هدش هریخذ مهم تاعلاطا مامت زا نابیتشپ یاه هخسن هیهت ،هناخراک

.دیریگب سامت گنوسماس تامدخ زکرم اب ،تسا هدشن فرطرب زونه لکشم رگا

دنک ادیپ ار امش Gear دناوت یمن رگید ثوتولب هاگتسد

.دشاب هدش لاعف امش Gear یور ثوتولب دیوش نئمطم•

.دینک ناحتما هرابود و هدرک یناشنزاب ار Gear•

تفاسم .دنراد رارق )رتم 10( ثوتولب لاصتا هدودحم رد رگید ثوتولب هاگتسد و امش Gear هک دیوش نئمطم•

.دشاب توافتم دوش یم هدافتسا نآ رد هاگتسد هک یطیحم هب هتسب تسا نکمم

.دیریگب سامت گنوسماس تامدخ زکرم کی اب ،درکن عفر ار لکشم لااب یاه هتکن رگا

دوش یم عطق هارمه نفلت هاگتسد و Gear لاصتا ای دوش یمن رارقرب ثوتولب لاصتا

.دشاب لاعف هاگتسد ود ره رد ثوتولب هک دیوش نئمطم•

.دشابن اه‌هاگتسد نیب یقرب تازیهجت ای راوید دننام یعنام هک دیوش نئمطم•

.دشاب هدش ٜصن هارمه نفلت هاگتسد یور Samsung Gear همانرب هخسن نیرخآ هک دیوش نئمطم•

تفاسم .دنراد رارق )رتم 10( ثوتولب لاصتا هدودحم رد رگید ثوتولب هاگتسد و امش Gear هک دیوش نئمطم•

.دشاب توافتم دوش یم هدافتسا نآ رد هاگتسد هک یطیحم هب هتسب تسا نکمم

.دینک یزادنا هار هارمه نفلت هاگتسد رد هرابود ار Samsung Gear و هدرک یناشنزاب ار هاگتسد ود ره•

82