ضمیمه

تسا عطق ًلاومعم تنرتنیا

.دیا هدرکن دودسم ار Gear نتنآ تمسق هک دیوش نئمطم•

دوجو لیلد هب دراد ناکما .دوشن رارقرب طابترا تسا نکمم ،دیتسه فیعض لانگیس یاراد قطانم رد یتقو• هرابود و دیورب یرگید لحم هب .دشاب هدش لکشم راچد امش طابترا ،سیورس هدنهد هئارا هاگتسیا رد یتلااکشا

.دینک یعس

رد یتلااکشا دوجو لیلد هب میس یب هکبش یاه سیورس دراد ناکما ،تکرح نیحرد Gear زا هدافتسا ماگنه•

.دنوش لاعفریغ سیورس هدنهد هئارا هکبش

تسا یلاخ یرتاب دامن

.دینک ژراش ار یرتاب .تسا فیعض امش نفلت یرتاب

)گنوسماس دییأت دروم یاهرژراش دروم رد( دوش یمن ژراش یتسرد هب یرتاب

.دییامن لصو رژراش هب یتسرد‌هب ار هیاپ و دینک یم لصتم میس نودب ژراش هیاپ هب ار Gear دیوش نئمطم•

.دییامن ضیوعت ار یرتاب و دینک هعجارم گنوسماس تامدخ زکرم هب•

دوش یم یلاخ دیرخ نامز زا رت عیرس یرتاب

شهاک تسا نکمم دیفم ژراش ،دیهد رارق مرگ رایسب ای درس رایسب یامد ضرعم رد ار یرتاب ای Gear رگا•

.دبای

.دبای یم شیازفا یرتاب فرصم دینک هدافتسا اه همانرب یضعب زا هک ینامز•

.دبای یم شهاک نآ دیفم ژراش نامز رورم هب و تسا یفرصم هدام کی یرتاب•

تسا هدش غاد امش Gear

تدم هب ناتدوخ Gear رد اه همانرب زا هدافتسا ای ،دنراد زاین یرتشیب یورین هب هک ییاه همانرب زا هدافتسا ماگنه Gear درکراک ای رمع لوط رب یریثات دیابن و تسا یداع تیعضو نیا .دوش مرگ امش هاگتسد تسا نکمم ،ینلاوط

.دشاب هتشاد امش

نانچمه هاگتسد یامد رگا .دینکن هدافتسا نآ زا یتدم ،تسا غاد ینلاوط تدم هب ای دوش‌یم مرگ دح زا شیب هاگتسد رگا

.دیریگب سامت گنوسماس تامدخ زکرم اب ،دنام یقاب لااب

83