ضمیمه

دنک ادیپ ار ناتیلعف ناکم دناوت یمن امش Gear

ناکم زا یخرب رد GPS یاه لانگیس دراد ناکما .دنک یم هدافتسا ناتهارمه نفلت هاگتسد یناکم تیعقوم زا Gear ار امش یلعف ناکم ات دنک هدافتسا Wi-Fi زا ات دینک میظنت ار هارمه نفلت هاگتسد .دنشاب فیعض ،هتسب یاهاضف ریظن اه

.دنک ادیپ

دنا هتفر نیب زا Gear رد هدش هریخذ یاه‌هداد

یمن ،تروص نیا ریغ رد .دییامن هیهت نابیتشپ هخسن ،دیا هدرک هریخذ Gear رد هک یمهم یاه‌هداد همه زا هشیمه هریخذ یاه‌هداد نتفر نیب زا لوئسم گنوسماس .دینک یبایزاب نتفر نیب زا ای یگدید ٜیسآ تروص رد ار اه هداد دیناوت

.تسین Gear رد هدش

تسا هدهاشم لباق Gear یجراخ هندب یور کچوک هرفح کی

تاعطق شزرل ای یئزج ندروخ ٜات ثعاب تسا نکمم و تسا هناخراک یحارط یرورض یگژیو کی هرفح نیا•

.دوش

.دوش هرفح نیا کدنا شرتسگ ثعاب تسا نکمم تاعطق نیب کاکطصا ،نامز رورم هب•

84