یرادرب هخسن قح

Copyright © 2015 Samsung Electronics

.دشاب یم یرادرب هخسن قح یللملا نیب نیناوق تظافح تحت امنهار هچرتفد نیا ،عیزوت ،دیلوتزاب Samsung Electronics زا یلبق یبتک هزاجا نودب دناوت یمن امنهار هچرتفد نیا زا یشخب چیه

ویتاعلاطا یاه هظفاح رد هریخذ ای ،طبض ،یپکوتف لماش یکیناکم ای یکینورتکلا هلیسو و لکش ره هب ای همجرت

.دوش لقتنم تاعلاطا یبایزاب یاه متسیس

یراجت میلاع

.دنتسه Samsung Electronics هدش تبث یراجت میلاع گنوسماس یوگول و گنوسماس•

.تسا ناهج رسارس رد Bluetooth SIG, Inc. هدش تبث یراجت تملاع Bluetooth®• •

یوگول و Wi-Fi CERTIFIED،Wi-Fi Direct،Wi-Fi Protected Setup،Wi-Fi®

.دنشاب یم Wi-Fi Alliance هدش تبث یراجت میلاع Wi-Fi

.دنشاب یم دوخ نابحاص هب قلعتم اه یرادرب هخسن قح و یراجت میلاع ریاس•