مقدمات

میس نودب ژراش هیاپ

ﻥﻭﺩﺑ ﺭژﺭﺎﺷ ﺢﻁﺳ ﻡﻳﺳ

USB ژﺭﺎﺷ ﻩﺎﮔﺭﺩ

LED ﺭﮕﻧﺎﺷﻧ

.دنتسین ٜآ دض لماک روط هب اه هاگتسد .دیهدن رارق ٜآ ضرعم رد ار میس نودب ژراش هیاپ ای Gear•

یور رب هکل داجیا ثعاب دناوت یم رابغ و درگ دننام اه هدنیلاآ اب سامت .تسا زیمت دنب هک دیوش نئمطم•

.دنوش یمن کاپ لماک روطب هک دوش دنب

.تسا هدشن دودسم دینک یم تبحص نآ رد هک ینامز رد Gear نوفورکیم دیوش نئمطم

9