یزیر همانرب ریدم■ ■ENTEREیزیر همانرب ریدم SMART HUBO O

.دینک فذح ای دیهد رییغت ،دینک هدهاشم ار دیا هدرک ورزر اشامت یارب هک یلاناک دیناوت یم

رمیات یاشامت زا هدافتسا

ادتبا .دوش هداد شیامن هدش ورزر عقوم رد راکدوخ روط هب هک دینک میظنت یروط ار هاوخلد لاناک دیناوت یم

.دینک میظنت درکلمع نیا زا هدافتسا یارب ار ینونک نامز

 

یاشامت هحفص .دیهد راشف یتسد تروص هب همانرب میظنت و همانرب ندوزفا یارب ار ENTEREهمکد

.1

.دوش یم نایامن رمیات

فارسی