.دیهد راشف رمیات یاشامت باختنا یارب ار rای lهمکد

.2

 

.دیهد راشف عورش نامز ای رارکت ،لاناک میظنت یارب ار l/ r/ u/ dیاه همکد

.3

 

.دينک باختنا ار رظن دروم لاناک :لاناک

 

 

.دینک باختنا ناتدوخ هاوخلد هب ار زورره ای هعمج ات هبنشود ،هبنشکی ات هبنش ،یتسد ،رابکی :رارکت

 

 

 

 

.دینک میظنت ار دیهاوخ یم هک یزور دیناوت یم ،دینک باختنا ار یتسد رگا

 

 

 

.تسا هدش باختنا خیرات هک دهد یم ناشن cتملاع

 

 

 

N N

 

 

 

.دینک میظنت ار رظن دروم خیرات دیناوت یم :خیرات

 

.تسا دوجوم ،دینک یم باختنا رارکت رد ار رابکی هکیماگنهN N

 

 

.دینک میظنت ار دیهاوخ یم هک یعورش نامز دیناوت یم :عورش نامز

 

فارسی