.لاناك تسرهف اب هارمه یتایلمع یاه همكد زا هدافتساN N

.یلبق ای یدعب هحفص هب نتفر :)هحفص( k● ●

ار هدش باختنا همانرب تاییزج / .دینک اشامت ار دیهاوخ یم هک یلاناک :)تاعلاطا / ندرک اشامت( E● ●

.دهد یم شیامن

.دیورب دوش هداد شیامن لاناک تسرهف هحفص رد دیهاوخ یم هک یئاه لاناک عون هب :)CH تلاح( lr● ● )5~1 هاوخلد، همه(

فارسی