ديهد رییغت نیبرود رد ار اهنآ بیترت ،Samsung Link هاگتسد رد اه لياف هدهاشم ماگنه رگاار یتامدقم بصن دنيارف ،هاگتسد رد اه لياف تسرهف یناسر زور هب یارب دياب ،دينک بترم اي

.دينك راركت

.دینك هدافتسا یگژیو نیا زا دیناوت یمن دشابن نیبرود هظفاح رد یلياف چیه یتقو

AP هب Samsung Link هاگتسد ندرک لصو یارب هکبش لباک کي زا هک دوش یم هيصوتهدنز شخپ ماگنه تسا نکمم هک ملیف "شخپ نیح یاه ثکم" شهاک ثعاب راک نیا .دينک هدافتسا

.دوش یم ،دهد خر

دوخ AP رد ار multicast تلاح ،Samsung Link هاگتسد کي رد سکع هدهاشم یارب

.دينک لاعف

استفاده از Samsung Lاستفاده از Sاستفاده از > شٜ⠆꤆بی سیم

.دينک یراذگ کارتشا ار دیدج لياف 1,000 رثکادح ديناوت یم امش

دوخ نيبرود اب هك ار یياه مليف اي اه سكع ديناوت یم طقف ،Samsung Link هاگتسد یور

.دينك هدهاشم ديا هتفرگ

تاصخشم هب هتسب تسا نکمم ،Samsung Link هاگتسد و نيبرود نيب ميس یب لاصتا هدودحم

.دنک قرف AP

رت هتسهآ تسا نكمم شخپ تعرس دشاب لصتم Samsung Link هاگتسد 2 هب نيبرود رگا

.دوش

.دنوش یم هتشاذگ کارتشا هب دوخ یلصا هزادنا اب اه ملیف و اهسکع

،دننک یم ینابيتشپ Samsung Link زا هک یياه هاگتسد رد طقف یگژيو نيا زا ديناوت یم

.دينک هدافتسا

،دش دنهاوخن هريخذ Samsung Link هاگتسد رد هدش هتشاذگ کارتشا هب یاه مليف اي اه سکع

.دنشاب هتشاد تقباطم هاگتسد تاصخشم اب ات دنوش هريخذ نيبرود رد دنناوت یم هکلب

لاقتنا ،اهلياف مجح اي دوش هتشاذگ کارتشا هب تسا رارق هک یياه لياف دادعت ،هکبش لاصتا هب هتسب

.دشکب لوط یمک تسا نکمم Samsung Link هاگتسد هب اه مليف اي اه سکع

روط هب ار نيبرود ،Samsung Link هاگتسد یور اه مليف اي اه سکع هدهاشم ماگنه رگارظن رد لصتم نانچمه ار نيبرود هاگتسد ،)یرتاب نديشک نوريب اب ًلاثم( دينک شوماخ یناهگان

.دريگ یم

Samsung Link هاگتسد رد اهنآ بيترت اب تسا نکمم نيبرود رد اه مليف اي اه سکع بيترت

.دشاب توافتم

اه سکع دادعت هب هتسب هیلوا یزادنا هار دنیارف ماجنا و اه ملیف و اه سکع یراذگراب تسا نکمم

.دریگب تقو یردق دیراذگب کارتشا هب دیهاوخ یم هک ییاه ملیف ای

زا لرتنك زا موادم هدافتسا ،Samsung Link هاگتسد رد اه مليف اي اه سكع هدهاشم ماگنهیگژيو نيا ندرك راك تسرد زا تسا نكمم هاگتسد رد یبناج تايلمع ماجنا اي هاگتسد رود هار

.دنك یريگولج

132