،یتشفی مزاات دکاصخ ،)±3 EV( صوکتاب یهتصان هیاصک

تکارب یرادربسکع

هنزاص دشالاا دلوح طقف( قنع هیاصک ،سکع یوننهاص دکاصخ

)هنونصخ ا زنل

 

 

 

)ینونز هلروف هشنوث 1( هشنوث 30 وت 2

راکدوخ رمیات

 

 

)تننیاه مفلت قشصطزا( تای ین ینوخشتیت

رتاش هدننک دازآ

 

شلاف

)یصوشتبا( یجصوب شلاف

عون

 

 

،حلارا شلاف ،صوکتاب میچ یزنصق ،کشتوناتا ،تننیاه شلاف

تلاح

شانوب ،مات هتصت ،لاا هتصت ،یزنصق حلارا شلاف

 

 

 

هشنوث 1/180 زا صتنک

یزاس ماگمه تعرس

 

 

)EV 0/5 موگ( +2 وت -2 EV

EV شلاف

 

 

گناینوی یصوشتبا ا یجصوب یوه شلاف

یجراخ شلاف

 

 

کیفک

ینامزمه هنایاپ

 

یدیفس نزاوت

،دنیاصائالف تشفی ،یصخا ،زاص ،یتشفی مزاات صوکتاب مشظنت

تلاح

،متیگنت ،زاص دنیاصائالف صان ،دنیاصائالف NW

)یتیت( گنص یونت ،هاابلت مشظنت ،شلاف WB

 

 

 

هلحصن 7 بشتصت هخ زنصق/زخی/یخآ/یشوخصهک

میظنت زیر

 

 

مشخصات دوربین > دیاشت

 

 

 

 

 

رتاش

ینانوک هحفر صتوی ،یکشناصتکلا لاا هتصت صتوی

عون

 

 

 

 

 

 

هشنوث 1/

وت 1/

4,000

:کشتوناتا

 

4

 

 

تعرس

)EV 13 موگ( هشنوث 30 وت

1/4,000 :یتیت

)هقشقت 4 :مونز هتاتحن( Bulb

 

 

 

 

 

 

یهدرون

یکالخ شبخ )17X13( TTL 221

 

 

 

یا هطقن ،یزکصن ،هنوگتنچ :یصشگ هزاتنا

یریگ هزادنا متسیس

 

 

 

 

 

EV 0 – 18 :یصشگهزاتنا هتاتحن

 

)F2 ,صتن یلشن 30 · ISO 100(

 

 

 

 

 

)EV 13 موگ( ±3 EV

ناربج

 

 

 

ییصوفی هنکت

AE لفق

 

 

)EV 13 موگ وش 1( 25600 وت 100 ،کشتوناتا

ISO لداعم

 

 

 

 

 

یلاوت تلاح

دکاصخ ،صنشوت ،)5M طقف( یلاات ،مااتن ،کت

تلاح

)قنع ،سکع یوننهاص ،یتشفی مزاات ،صوکتاب یهتصان(

 

 

 

 

 

 

ً

 

 

هشنوث صت مشصف 5

 

 

 

 

 

 

13 وخشصقت زا تعخ .دیا هشنوث صت مشصف 5 یصاتصخصشارت دعصی صثکاتح *

موادم یرادربسکع

دیا مکنن( .تخوش ین شهوک دعصی RAW سکع 5 ا JPEG سکع

 

).تیوخ هتیات قصف هظفوح دصوک دوربین هخ هتیخ

 

 

 

 

 

 

 

172