پیوست

یرایتخا یبناج مزاول

:دییامن یرادیرخ دیناوت یم ار ریز یرایتخا دراوم

تراک ،نیبرود سیک ،نیبرود فیک ،یرتاب رژراش ،ژراش لباق یرتاب ،یجراخ شلاف ،زنل دنب ،HDMI لباک ،USB لباک ،رتلیف ،هظفاح

.دییامن دیدزاب گنوسماس تیاس بو زا ،یبناج مزاول ندوب دوجوم و ریوصت ،عون نتفای یارب

.دنتسه راگزاس امش نیبرود اب مزاول نیا هک دینک لصاح نانیمطا ،یبناج مزاول دیرخ زا لبق

.دنتسین راگزاس نیبرود نیا اب EM10 و GPS10

هدافتسا زا یشان بیسآ لابق رد گنوسماس .دینک هدافتسا گنوسماس دییات دروم یبناج مزاول زا طقف

.دریذپ یمن یتیلوئسم هنوگ چیه ،رگید ناگدننکدیلوت تخاس یبناج مزاول زا

182