؟دنک یم لرتنک ار سوکوف زا جراخ یاه هولج یزیچ هچ

دراد مگارفاید نازیم هب یگتسب نادیم قمع

نادیم قمع ،)دشاب رتمک مگارفاید نازیم هچ ره رگید ترابع هب( دشاب رتزاب مگارفاید هچ ره هب رجنم مک مگارفاید نازیم کی ،دشاب ربارب ینوناک هلصاف هک یطیارش تحت .دش دهاوخ رتمک

.دوش یم مک نادیم قمع اب یسکع

F22 رتم یليم 50

F5.7 رتم یلیم 50

مفاهیم عکسٜ⠆اری

نادیم قمع

،دنریگ یم رارق نیسحت دروم رتشیب مدرم طسوت هک ناج یب تعیبط ای هرهچ زا ییاه سکع

وراکشآ اهنآ هژوس نیاربانب تسا سوکوف زا جراخ هنیمز سپ اهنآ رد هک دنتسه ییاه سکع حضاو ای رات دناوت یم سکع کی ،هدش سوکوف یاه طیحم هب هتسب .دسر یم رظن هب هتسجرب

.دوش یم هدیمان »دایز نادیم قمع کی« ای »مک نادیم قمع کی« رما نیا .دشاب

یم ناشن مک نادیم قمع کی ،نیاربانب .تسا هژوس نوماریپ هدش سوکوف طیحم ،نادیم قمع زاب هدش سوکوف طیحم ینعم هب دایز نادیم قمع کی و تسا هتسب هدش سوکوف طیحم هک دهد

.تسا

یم ،دنک یم رات ار نآ یقبام و دنک یم دیکأت هژوس یور رب هک ،مک نادیم قمع اب سکع کی کی ،سکعرب .دوش هتفرگ مک مگارفاید نازیم باختنا اب ای یپوكسلت زنل زا هدافتسا اب دناوت ،دهد یم ناشن حضاو سوکوف اب ار سکع رد دوجوم ءازجا مامت هک دایز نادیم قمع اب سکع

.دوش هتفرگ دایز مگارفاید نازیم باختنا اب ای زاب هیواز زنل زا هدافتسا اب دناوت یم

دایز نادیم قمع

مک نادیم قمع

21